Visioner og værdier

... for fjorden og fiskenes skyld.

LFS' Visioner og værdier

Limfjordssammenslutningen virker ud fra et sæt retningslinjer,

som er vores visioner og vores værdier.


 • Vores visioner er der, hvor vi vil hen. Og vi vil:
 • At alle har og skal have ret til og mulighed for at udøve rekreativt fiskeri i Limfjorden og i vandløb med udløb i denne.
 • Aktivitetsmulighederne søges fremmet gennem miljøforbedringer, herunder vandløbspleje og optimering af fiskenes gyde- og opvækstområder i vandløbene og Limfjorden.
 • At alle former for rekreativt fiskeri sker i overensstemmelse med bæredygtighedsprincippet. Og således at bestanden af havørreder gennem målrettede miljøforbedringer og vandløbspleje bliver selvreproducerende.
 • At alle former for rekreativt fiskeri sker i respekt for miljøet og etiske synspunkter.
 • Sikre fiskenes frie vandringer ved fjernelse af alle former for menneskeskabte forringelser af de fysiske leveforhold for fiskene.
 • Gøre vor indflydelse gældende over for lovgivere på vandmiljøområdet, støtte vore kommuner i at opnå målet med vandplanerne i brugen af konkrete virkemidler under iagttagelse af respekt for fiskebestande, flora og den øvrige fauna til varig sikring af det bæredygtige fiskeri.
 • At det frivillige arbejde fremmes og styrkes for den enkelte gennem tilbud om deltagelse i relevante uddannelser og kurser i vandløbspleje o.l.


Vores værdier er vore pejlemærker i vores daglige virke. Og:


 • Vi vil gennem nytænkning, åbenhed og samarbejde skabe rammerne for en spændende og attraktiv forening, som vore medlemmer kan være stolte af at være den del af.
 • Vi ønsker at opretholde og udbygge det gode fællesskab og samarbejde med alle vore medlemmer og samarbejdspartnere.
 • Vi vil skabe optimale betingelser i fællesskab gennem vort arbejdsforum for udøvelse af rekreativt fiskeri ved Limfjorden og i vandsystemer med udløb i denne i overensstemmelse med vore medlemmers interesser.
 • Vi tager medansvar for en bæredygtig beskyttelse af miljøet og bevarelse af naturens ressourcer såvel for nuværende som for fremtidige generationers behov.
 • Vi har forventninger om, at gennemførelsen af vandplansindsatserne på sigt vil medføre fuld sikring af fiskenes frie vandringer til de vigtige gydeområder. Vi har ligeledes en forventning om, at der leves op til dels statens fastsatte mål for, hvor mange ørreder, der skal være i ørredvandløb, dels til kravene i EU`s Vandrammedirektiv.   
 • Vi værdsætter frivilligt arbejde meget højt. Det skal være meningsfuldt og en god oplevelse for den enkelte, som i sin fritid stiller sin arbejdskraft og viden til rådighed for andre, og hvis eneste løn herfor er, at se og glæde sig over, at de udførte arbejder virker efter hensigten.

-


En lille sælsom historie

Det er bestemt ikke kun lystfiskere, der har held med fiskeriet i Limfjorden, det har naturens egne fiskere også. Her er en af dem filmet en septemberaften af Bettina Lyhne på Strandtangen ved Skive.


I forbindelse med Limfjorden er et af de første spørgsmål der nok trænger sig på for fiskeinteresser: ”Hvilke sæler er der flest af i Limfjorden?”. Og her, og på flere andre spørgsmål omkring sæler i.f.m. videoen, har LFS modtaget særdeles kvalificerede svar fra museumsformidler og cand.scient. Charlotte Bie Thøstesen fra Forskning og Formidling på Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg. Charlotte svarer på spørgsmålet om, hvilke sæler der er flest af i Limfjorden?: ”Den spættede sæl Phoca Vitulina er den mest hyppige sælart i Limfjorden, men gråsælen Halichoerus Grypus findes også.”. Charlotte tager naturligvis forbehold for sine svar, da filmkvaliteten jo er lidt begrænset, da begivenheden er filmet med en smartphone. Charlotte fortsætter på spørgsmålet om sælarten, at hun antager at der er tale om en gråsæl på videoen p.g.a. hovedformen og skinfarven.


LFS vil gerne anslå længden på blankfisken og spørger om, hvor langt hoved sælen har?

Charlotte svarer:”Jeg synes det er svært at bedømme, hvor stort hovedet er hos sælen på videoen. Men jeg kan i hvert fald se, at der ikke er tale om en fuldvoksen han, som kan blive over to meter og veje knap 300 kg. - hunnerne kommer til sammenligning sjælden op og veje mere end 190 kg. Ungerne bliver født i foråret med en længde på ca. 1 meter og en vægt på 11-20 kg.”.


Herunder billede af hungråsæl og på den baggrund anslår LFS sælens hoved til at være ca. 30 cm. langt og blankfisken på videoen anslås til at være ca. 60 cm. og dermed nok vejer omkring 4 kg.


På spørgsmålet om sæler er 'kostfornægtere' eller snupper de gerne en ælling eller to og / eller andre fødekilder, som man ikke umiddelbart forbinder med sæler, svarer Charlotte: ”Sæler er rovdyr og æder alt fra snegle og muslinger over fisk og blæksprutter til fugle og sågar andre pattedyr – føden varierer geografisk og med årstid.”.


Sælen har været snu og har tydeligvis trængt blankfisken ind mod stranden, så fiskens flugtveje er begrænsede. Fisken ser ud til at være en ædelfisk og er nok en havørred. Havørreder svømmer i omegnen af 21 km. i timen og en laks i omegnen af 29 km. i timen, så spørgsmålet om hvor hurtig en sæl kan svømme ligger lige for? Charlotte svarer: ”Sæler  kan svømme op til 35 km. i timen over kort afstand (en spurt) og 7-8 km. i timen over længere distancer.”.


Tusinde tak til Charlotte for at kaste ekstra lys over Bettina’s enestående video.


Tak til jer begge.


Antagelig Gråsæl - Halichoerus Grypus
En fritidsfisker renser dagens fangst.

En fritidsfisker renser dagens fangst.

Septemberørred Fangst & Foto Hans Jørgen Nørgård

Copyright Hans Jørgen Nørgaard