Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Sammenslutningen.


§ 1 Navn:

Sammenslutningens navn er ”Limfjordssammenslutningen”.

I det følgende forkortet til LFS.


§ 2 Hjemsted:

LFS’s hjemsted er formandens adresse.


... for fjorden og fiskenes skyld.

Stranden ved Lendrup

Stranden ved Lendrup.

§ 3 Formål:

LFS’s formål er:

 1. at skabe et samarbejdsforum omkring foreningernes arbejde for optimale betingelser for udøvelse af rekreativt fiskeri ved Limfjorden og i vandsystemer med udløb i denne.
 2. at medvirke til, at der tilbydes mulighed for deltagelse i relevante kurser i vandløbspleje med henblik på at optimere gyde- og opvækstområderne i vandløbene og Limfjorden med naturlig reproduktion og diversitet som målsætning.
 3. at samarbejde om og udøve informationsvirksomhed til sikring og etablering af den optimale fiskebestand samt at opsamle og dele viden om myndighedsbehandling, elbefiskning, yngelpleje, yngeludsætning samt etablering og restaurering af gydepladser samt om foreningsarbejde i almindelighed.
 4. at samarbejdet om de anliggender, hvorom der kan skabes fuld enighed, skal have første prioritet.
 5. at varetage de overordnede interesser og optræde som talerør overfor relevante myndigheder samt eksterne relationer i øvrigt.
 6. at samarbejde med projekt Havørred Limfjorden.


§ 4 Optagelse:

Som medlemmer kan optages alle sports- fritids- og lystfiskerforeninger (i det følgende kaldet medlemsforening) med interesse for det rekreative og bæredygtige fiskeri ved Limfjorden og i vandsystemer med udløb i denne.

Godkendelse af ansøgning fra nyt medlem om optagelse i LFS skal godkendes af et enigt forretningsudvalg.


§ 5 LFS’s ledelse:

LFS ledes af en udpeget styrelse, idet hver medlemsforening i LFS udpeger et styrelsesmedlem.

 1. Styrelsen vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Disse udgør Sammenslutningens forretningsudvalg. Valgperioden er 2 år. Formanden er på valg i lige år og næstformanden i ulige år. Styrelsen fastlægger forretningsudvalgets kompetence.
 2. Styrelsen vælger en kasserer for to år af gangen. Denne kan eventuelt vælges udenfor styrelsen.
 3. LFS tegnes udadtil af formanden.
 4. Styrelsen vælger hvert år for et år af gangen en revisor
 5. Styrelsen kan nedsætte stående udvalg til løsning af særlige opgaver. Udvalgsmedlemmer kan vælges såvel inden for som uden for styrelsen. Medlemmer af stående udvalg vælges for et år af gangen.
 6. Styrelsen kan endvidere nedsætte ad hoc udvalg til løsning af en konkret tidsbegrænset opgave. Når den pågældende opgave er afsluttet opløses udvalget. Styrelsen vælger udvalgsformænd og fastlægger udvalgenes kompetence.


§ 6 Afstemningsregler:

Styrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal. Ved beslutning om ændring af LFS’s vedtægter træffes beslutninger med et stemmeflertal på to tredjedele af de fremmødte.


§ 7 Stemmeret:

Hvert styrelsesmedlem har én stemme på vegne af sin respektive medlemsforening.


§ 8 Styrelsesmøder:

Der afholdes mindst to årlige styrelsesmøder, henholdsvis i første og sidste kvartal i kalenderåret. I øvrigt kan forretningsudvalget indkalde til styrelsesmøder efter behov.

Indkaldelse til styrelsesmøder sker skriftlig med mindst 1 måneds varsel med angivelse af dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet på et styrelsesmøde, skal være formanden i hænde senest 14 dage før styrelsesmødet. Forretningsudvalget sender forslag ud til medlemsforeningerne.

Mødet i sidste kvartal er samtidig LFS’s årsmøde, hvor regnskabet for det afsluttede regnskabsår og budgetforslag for det kommende regnskabsår behandles. Regnskab og budgetforslag udsendes til styrelsens medlemmer senest 1 måned inden mødet.

I forbindelse med behandlingen af budgettet fastsættes medlemskontingent.


Dagsorden til årsmødet:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af referat fra sidste møde.
 4. Orientering fra forretningsudvalget.
 5. Orientering fra stående udvalg.
 6. Orientering fra ad hoc udvalg.
 7. Fremlæggelse og godkendelse af regnskaber.
 8. Behandling af indkomne forslag fra forretningsudvalget.
 9. Behandling af indkomne forslag fra styrelsen.
 10. Godkendelse af budget.
 11. Valg af forretningsudvalg.
  1. Formand på lige år.
  2. Næstformand og kasserer på ulige år
  3. Sekretær.
  4. Revisor
  5. Valg af personer til stående udvalg.
  6. Valg i henhold til § 5 ad hoc udvalg.
 12. Eventuelt.
 13. Næste møde.


§ 9 Ekstraordinært styrelsesmøde:

Ekstraordinært styrelsesmøde afholdes på begæring af mindst 1/3 af de stemmeberettigede foreningsmedlemmer. Begæringen skal indgives skriftligt til forretningsudvalget og indeholde en angivelse af dagsorden.

Ekstraordinære styrelsesmøde, der begæres afholdt af LFS’s medlemmer, skal afholdes senest 3 uger efter, at begæringen er kommet LFS i hænde.

Indkaldelse til ekstraordinært styrelsesmøde skal ske skriftligt med mindst 8 dages varsel.


§ 10 Medlemsforeningernes rettigheder:

Enhver medlemsforening i LFS er suveræn i egne indre anliggender og kan altid melde fra i

enkeltsager i LFS, men må dog ikke modarbejde LFS´s arbejde.


§ 11 Medlemsforeningernes forpligtigelser:

Enhver medlemsforening i LFS er forpligtet til at overholde LFS’s vedtægter og beslutninger i overensstemmelse med formålsparagraffen.


§ 12 Eksklusion:

Styrelsen kan ekskludere en medlemsforening, hvis medlemsforeningen efter styrelsens opfattelse modarbejder LFS’s formål, overtræder LFS’s vedtægter, er i restance med betaling af kontingent eller bringer LFS i miskredit.

Eksklusion kan kun ske ved afstemning efter regler fastsat for vedtægtsændringer, jf. § 6.


§ 13 Kontingent:

Det årlige kontingent til LFS fastsættes som et grundbeløb pr. medlemsforening.

Kontingentet forfalder til betaling den 31. december. Første års kontingent forfalder ved indmeldelse.


§ 14 Regnskabsår:

LFS’s regnskabsår løber fra den 01. november til den 31. oktober. Dog løber første regnskabsår fra datoen for foreningens stiftelse til 31. oktober 2016.


§ 15 Gælds- og ansvarsforpligtelser:

LFS’s medlemsforeninger hæfter ikke for LFS’s gælds- og ansvarsforpligtelser ved andet end deres kontingent.


§ 16 Udmeldelse:

Udmeldelse af LFS skal ske skriftligt til forretningsudvalget med 3 måneders varsel til et regnskabsårs udløb.

Der udloddes ikke andel i LFS’s formue ved udmeldelse.


§ 17 LFS’s ophør:

Ved LFS’s ophør anvendes LFS’s formue til fremme af rekreativt fiskeri ved Limfjorden.


§ 18 Ikrafttræden:

Vedtægterne er godkendt på det stiftende møde, den 23. april 2015, med ikrafttræden fra denne dato.


Blåvinget Pragtvandnymfe fotograferet ved Binderup Å i Himmerland. Copyright Tony Breindal