Forsiden
Besøg vores sponsor Almas Park & Fritid, Aalborg
Besøg vores sponsor Jægeren & Lystfiskeren
Besøg vores sponsor Korsholm

Sponsorer

Link til forsiden af Limfjordssammenslutningen

... for fjorden og fiskenes skyld.

Der arbejdes på etablering af gydebanke i Herredsbækken.

Grusbande i aktion med at etablerer en af to nye gydebanker i Herredsbækken under vandplejekursus.

Foto: Finn Sivebæk, DTU Aqua.

Så er gydebanken to snart klar. Der mangler blot lidt insekt- og skjulesten.

Så er den anden gydebanken snart klar. Der mangler blot lidt marksten, hvor insekter og yngel kan skule sig.

Lidt af hvert fra Gydebanken:

 

Dagskursus i gydegrusudlægning / vandløbsrestaurering i LFS' og DTU Aqua's blev afviklet søndag d. 9. oktober 2016 sammen med biologerne Jan Nielsen og Finn Sivebæk fra DTU Aqua. Kursets praktiske del blev gennemført i Herredsbækken ca. 6 km. sydsydøst for Løgstør. Herunder kan der hentes billeder fra kurset som ZIP-filer. De originale billeder har en opløsning på 4.928 x 3.264 pixels og de redigeredes er på 2.048 x 1.356 pixels:

 

Så er der lys forude for kunstig stenrev i Limfjorden:

"Snart vil store kampesten blive smidt i Limfjorden, så de danner et rev, der kan kvæle kvælstof."

[...] Kystdirektoratet har netop givet tilladelse til etablering af stenrevet, nordvest for Livø i Løgstør Bredning. [...].

Der er dermed grønt lys til forsøget, som skal vise, om stenrev kan blive et effektivt virkemiddel mod kvælstof. [...]. Teorien bag forsøget er, at stenrevet kan forhindre, at der bliver frigivet kvælstof fra havbunden. [...].

Hvis det virker i praksis, vil havet være mere robust over for kvælstof, der kommer fra markerne. Derfor kan det blive et effektivt virkemiddel mod kvælstof i fremtidens vandområdeplaner. [...].

Ref.: http://svana.dk/nyheder/2016/aug/groent-lys-til-stenrev/

 

 

Limfjordsrådet og 10 afledte kommuner har udfærdiget enslydende ansøgningsmateriale for mindre vandløbsrestaureringer, som f.eks. gydegrusudlægninger. Materialet kan hentes som Word-dokument herefter: Ansøgningsmateriale til mindre restaureringsprojekter i vandløb

Koordineringen af materialet mellem kommunerne betyder, at materialet er enslydende fjorden rundt og dermed kan alle 'snakke samme sprog'.

LFS arbejder på at få materielet i stand i interaktivt PDF-format, så det kan anvendes også med håndholdte enheder. Opgaven er p.t. formidlet til Nibe Avis og alle håber, at alt er på plads omkring medio august. LFS' langsigtede mål er dog, at materialet formidles fra et centralt hold og i en databasebaseret kontekst, så NGO'er, forskere og kommuner o.a. kan foretage krydstabuleringer m.v. til gavn og glæde i et fælles dataformat.

 

Webmaster arbejder løbende på at få indhentet godt billedmateriale til indplacering på alle sider, som det ses herunder. Så hvis man derude har et godt billede, så tag endelig straks kontakt ...

Limfjordssammenslutningen

Limfjordssammenslutningen (LFS) varetager medlemsorganisationerne og de dermed lige knap 4.000 studerende samt lyst- og fritidsfiskers interesser indenfor det rekreative og bæredygtige fiskeri i og omkring Limfjorden og er nøglesamarbejdspartner for Havørred Limfjorden.

 

Vi arbejder sammen frem imod etablering af gydestryg, vandløbsrestaureringer, udsætninger af naturlige salt- og ferskvandsfisk, udredninger og sikring af garntilladelser, etablering af nye ålegræsområder, stenrev, undervandsjagtområder m.v. Og vi prioriterer samarbejdet mægtigt bredt, så vi alle i fællesskab arbejder for at optimerer trivslen for vore fiskebestande i vandløbene og Limfjorden.

 

Kom og vær med og gør en forskel ...

Fiskehejre i Nibe Bredning. Foto af Anders Ejland Andersen.